Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer:
De rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Consument:
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand:
Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand:
Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd:
De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroeping recht;

Herroepingrecht:
De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag:
Kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager:
Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Modehuis Penninkhof B.V.
Diepenveenseweg 20
8120 PN  OLST
KvK-nummer:   38013069
BTW-nummer: NL805486707B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod op de webshop van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.       Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

3.       Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.       Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

•         de prijs inclusief belastingen;

•         de eventuele kosten van aflevering;

•         de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

•         het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

•         de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

•         de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

       

Artikel 5 – De overeenkomst

1.       De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.       Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.       Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.       De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.       De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a   het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b.  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c   de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d   de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

1.       Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 8 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.

2.       Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. De artikelen mogen worden geretourneerd mits ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking. Artikelen dienen in hun oorspronkelijke, of in soortgelijke verpakking geretourneerd te worden. Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de consument. Het reeds betaalde bedrag ontvangt de consument zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen retour. Voor meer informatie kan gemaild worden naar de klantenservice van Penninkhof, klantenservice@penninkhofmode.nl 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1.       Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.       Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1.       Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.             

Artikel 9 – De prijs

1.       Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2.       De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1.       De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.       Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1.       De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.       Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.       Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 15 dagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,      ontvangt de consument hiervan uiterlijk 15 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4.       In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5.       Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vanaf het moment van levering berust dit risico bij de consument.

Artikel 12 – Betaling

  1. Betaling geschiedt bij aankoop voorafgaand aan de levering van een product, via ideal, overboeking per bank, PayPal of creditcard. De betaaloptie Klarna biedt de mogelijkheid achteraf te betalen, echter wordt de betalingsincasso door Klarna verwerkt. Indien een artikel geretourneerd wordt volgens de hierboven omschreven voorwaarden (ongebruikt, onbeschadigd, retour gezonden in oorspronkelijke of soortgelijke verpakking), ontvangt consument het reeds betaalde bedrag z.s.m., doch uiterlijk binnen 30 dagen retour.
  1. Bij betalen met Klarna worden hiervoor geen kosten berekend tenzij u meer dan 50% van uw orders geheel retourneert. Meer dan 3% van de waarde van uw bestellingen wordt door Klarna aan ons berekend als kosten en worden niet gerestitueerd bij retouren. Deze kosten wegen dan met uw retouren percentage niet meer op tegen de service die wij u willen bieden. Om deze reden vragen wij u vanaf dat moment een kleine bijdrage in de kosten van € 7,95. Deze (administratie) kosten zijn definitief en worden niet gerestitueerd bij een (gedeeltelijke) retourzending. Mocht uw retouren percentage boven de 70% komen, kunnen we u deze betaalservice niet meer aanbieden.
  2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  1. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1.       De consument kan bij klachten contact opnemen met Penninkhof mode, afdeling Klantenservice, klantenservice@penninkhofmode.nl

2.       Bij de ondernemer ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van  2 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst (werkelijke ontvangst van het artikel) van de klacht, een antwoord gegeven. 

3.       Het is van belang te verklaren dat klachten met betrekking tot lak, inclusief maar niet beperkt tot kleurafwijkingen, textuurverschillen, of andere esthetische kwesties met betrekking tot lak, niet kunnen worden geaccepteerd als grond voor terugbetaling, vervanging of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

1.       Het eigendom van de geleverde artikelen gaat over op de consument nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de artikelen gaat over op het moment van levering aan de consument.

Artikel 15 – Nederlandse Recht

1.       Op de voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Cookies.

Met cookies en technieken die daarop lijken helpen we je beter en persoonlijker. Dankzij functionele cookies werkt de website goed. Ze hebben ook een analytische functie. Zo maken we de website elke dag een beetje beter. We laten u graag nuttige advertenties zien. Daarom gebruiken we technologie om uw gedrag binnen en buiten onze website te volgen. Dat doen we op een anonieme manier. Meer weten? Lees hier alles over onze cookie- en privacyverklaring. Klik op 'Oké' om te accepteren. Kiest u voor weigeren? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Wilt u zelf bepalen welke cookies er geplaatst worden klik dan hier.
Noodzakelijke cookies
Personalisatie cookies
Analytische cookies
Marketing cookies
Cookies